เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       
อาจารย์ของเรา

 


เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร (อ.ฮ้วง)

สโลแกน: "ติวอังกฤษลีลาใหม่ ยังไงต้องโดน"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.ฮ้วง

กฤษฎา ธนูแก้ว (อ.โน้ต)

สโลแกน: "Biology is Alert and Alive!!"

ประวัติการศึกษา:
ปริญญาตรี คณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.โน้ต

ศุภชาติ เสถียรธนสาร (อ.หมึก)

สโลแกน: "สีสันภาษาไทย เรียนง่ายๆ by ครูหมึก"

ประวัติการศึกษา:
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.หมึก

วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (อ.หนึ่ง)

สโลแกน: "เรียนคณิตศาสตร์ สบาย สบาย ตามสไตล์ Intania"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.หนึ่ง


สิทธิศักดิ์ วงศ์ชนะพิบูลย์ (อ.เอก)

สโลแกน: "ฟิสิกส์เข้ม เนื้อหาข้น"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.เอก


ทัศนัย ไกรทอง (อ.มุนนา)

สโลแกน: "ติวสังคมเข้ามหาวิทยาลัย ง่ายนิดเดียว"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.มุนนา


ผศ.ดร. จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (อ.นกเอี้ยง)

สโลแกน: "ครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ โดนใจวัยมันส์"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.นกเอี้ยง


มงคล รัตน์ทอง (อ.หมง)

สโลแกน: "ติวฟิสิกส์สนุก มุขกระจาย"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.หมง


อิสเรศ ปิตินวกรม (อ.อ้วน)

สโลแกน: "วิศวะเข้ม คะแนนเต็มร้อยกับพี่อ้วน"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.อ้วน

ชยพล มหามนตร (อ.ยอด)

สโลแกน: "สูตรลัดจำง่าย ติวเคมีแนวใหม่"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.ยอด

ดิลก บัวรอด (อ.เค)

สโลแกน: "ติวเคมี เรื่องง่ายๆ"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.เค

ศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง (อ.ลูกหว้า)

สโลแกน: "แล้วเด็กๆ จะรักภาษา"

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.ลูกหว้า

ธีร์จุติ เสือน้อย (อ.สตางค์)

ประวัติการศึกษา:

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สเรียนของ อ.สตางค์

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599